Pszenżyto

Identyfikacja odmian

Badanie jednolitości odmianowej próby

Rozróżnianie pszenicy jarej od ozimej